RODO

Informacja dla pacjenta dotycząca przetwarzania danych osobowych

Działając jako Administrator Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacja niezbędną w przypadku zbierania danych osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych –tzw. RODO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. oraz RODO.

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych ( ADO ) jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FORMEDICA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Berezyńskiej 39, 03-908 Warszawa.

 

Kontakt do inspektora ochrony danych.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Natalię Czaplińską, z którą można się skontaktować się  za pomocą e-maila : iodformedica@formedica.com.pl lub drogą pocztową na adres siedziby ADO.

 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna ich przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

-ustalanie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacje danych podczas umawiania wizyty na odległość jak i na stanowisku recepcyjnym czy w gabinecie lekarskim.

Podstawa prawna –art. 6 ust.1lit.coraz art. 9 ust.2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta

-kontaktowania pod podanym przez Pana/Pana numerem telefonu czy adresem e-mail aby np. potwierdzić rezerwacje bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej czy tez poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.

Podstawa prawna –art. 6ust.1 lit. b i f RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora , jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.

-prowadzenie ksiąg rachunkowych i związanych z tym obowiązków podatkowych, jak np. wystawianie rachunków za wykonanie przez nas usług co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podstawa prawna –art. 6 ust.1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust.2 ustawy z 29.09.1994 o rachunkowości.

-dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu.

Podstawa prawna –jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, podmioty uczestniczące w obsłudze procesu leczenia, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzenia przez Administratora; podmioty uczestniczące w pozostałej obsłudze ADO, w tym obsłudze księgowej, prawnej, informatycznej, technicznej Administratora, którym zostały powierzone dane osobowe w ramach umowy powierzeni, osoby upoważnione przez podmiot przetwarzający; organy państwa i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa w szczególności do kontroli wykonywania ciążących na ADO obowiązków ( np. PIP, ZUS, US )

 

Przechowywanie danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenie dokumentacji medycznej oraz zarządzanie procesem udzielania świadczeń będą przez nas  przechowywane przez okres konieczny do realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa.

Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej ,  odpowiednio przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa i okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikającej z przepisów prawa.

 

Prawa osób , której dane są przetwarzane.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania , usunięcia ,ograniczenia lub przenoszenia danych ( w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisami prawa )  ; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –gdy uzna Pani/Pań , że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Wymóg podania danych i konsekwencje braku podania danych.

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne , jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa , w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta wykorzystaniem jego danych osobowych.

W takim przypadku nie podanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty  czy udzielenia świadczenia zdrowotnego .Zgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia z dn. 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów , zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania , obowiązkowe jest podanie następujących danych : imię i nazwisko , numer PESEL, data urodzenia , adres zamieszkania , numer telefonu i e-mail 9 gdy wizyta finansowana ze środków publicznych ) , imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego i jego adres zamieszkania.

Podanie Pani/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dn. 27.08.2004 r.” o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych „.